6 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 6 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.»  Προκηρύσσεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας...
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα προκηρύσσει την πλήρωση τριών(3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας...
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ (ΙΗΔΛ) Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - ...
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Προκηρύσσεται μία (1) θέση Ερευνητή/ριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νέ...
Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσεται μία (1) θέση Ερευνητή/ριας Γ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πε...