Υπουργείο Αμυνας
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για διαγωνισμό που αφορά την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2020 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα προσόντα. Όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν, εντός κλειστού φακέλου, αίτηση, στο ΓΕΕΘΑ, με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είτε με κατάθεση στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθήνας, Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Χολαργός Αττικής, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία, στο ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β6(ΔΣΔΓ)/ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 Τ.Κ 15561 Χολαργός Αττικής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης του φακέλου της συστημένης αλληλογραφίας στην ταχυδρομική υπηρεσία. 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από το ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β6/ΤΜ.ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (τηλ. 210/6571079 και 210/6574173), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
Επισκέψεις: 844
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
Επισκέψεις: 844