Μητροπολιτικος Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ?ιοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης απευθύνει Διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ?ιευθυντή/?ιευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο ?ιεύθυνσης του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • ?ιδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της φωτογραφίας ή της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία ή στην τέχνη της φωτογραφίας
  • Πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή εμπειρία στη συντήρηση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση, μελέτη, έρευνα και προώθηση της φωτογραφίας, σε Μουσείο Φωτογραφίας, άλλο επιστημονικό ή ερευνητικό κέντρο και σε άλλους συναφείς φορείς με αντικείμενο τη φωτογραφία.
  • Πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας.

Υποψήφιος/α για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος/η υπάλληλος του ?ημοσίου ή των Ν.Π.?.?. ή υπάλληλος του ευ ρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59:59.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου. Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της ?ιευθυντή/ριας του ΜΦΘ.

Ο/Η ?ιευθυντής/?ιευθύντρια του ΜΦΘ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το ?.Σ. του Οργανισμού και με τη γνωμοδότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει ειδικότερων κριτηρίων που αφορούν (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MOMus ( www.momus.gr)
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
Επισκέψεις: 604
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
Επισκέψεις: 604