Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ»


Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά»), για θητεία τεσσάρων (4) ετών.


Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:
- Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών που θα τους αξιολογήσει.
- Να είναι επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
- Να έχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α' βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας Καθηγητή ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.


Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, αρμόδια: Μ. Κομητούδη έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.


Περισσότερες πληροφορίες στο ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά» www.athena-innovation.gr
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 303
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 303