Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσης του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), για θητεία τεσσάρων (4) ετών.


Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:
- Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών που θα τους αξιολογήσει.
- Να είναι επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
- Να έχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α' βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας Καθηγητή ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής.


Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.


Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλ. επικοινωνίας: 213/1300033, αρμόδιες: Ε. Βάρσου και Μ. Κομητούδη έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 239
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020
Επισκέψεις: 239