Αριστοτέλειο Πανεπστήμιο Θεσσαλονίκης
Διάφορα Δημόσιος Τομέας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη - Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00)€ σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. 

Προϋποθέσεις χορήγησης χρηματικού βραβείου:
Το σύγγραμμα θα πρέπει:
α) να είναι πρωτότυπο,
β) να είναι ανέκδοτο,
γ) να είναι βασισμένο σε πρόσφατη έρευνα,
δ) να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα από έναν/μία υποψήφιο/α,
ε) να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης 
στ) να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως, και
ζ) να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ' οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

Η καταβολή του χρηματικού βραβείου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη ? Ίωνος Τσατσαρώνη. 

Αν αποδειχθεί - μετά την ανάληψη του χρηματικού ποσού - ότι ο/η βραβευθείς/είσα κατέθεσε ανακριβή στοιχεία ή ότι η εργασία δεν είναι δική του/της ή πλήρως δική του/της και γενικά δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η μελέτη σύμφωνα με την πρόσκληση, τότε είναι υποχρεωμένος/η να επιστρέψει στη κληροδοσία Ιωάννη - Ίωνος Τσατσαρώνη το χρηματικό ποσό που έλαβε. 

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/995214, fax: 2310/995213, www.klirodotimata.web.auth.gr) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Επισκέψεις: 565
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Επισκέψεις: 565